CÔNG TY DẦU KHÍ ĐÔNG Á - Cung cấp Dịch vụ Dầu khí - http://dong-a.com.vn

An toàn, sức khỏe, môi trường HSE

HSEQ
Chính sách chất lượng của ĐÔNG Á là cung cấp các sản phẩm chế tạo và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Công ty ĐÔNG Á cam kết không ngừng cải thiện văn hóa hoạt động kinh doanh của công ty và tất cả các hoạt động để đạt được tầm nhìn dài hạn là: “Một công ty mẫu mực, năng động và mang lại lợi ích cho khách hàng”.

Mỗi một nhân viên của công ty Đông Á luôn có trách nhiệm áp dụng các nguyên tắc chất lượng của công ty cho tất cả các quá trình của công việc.

Các nguyên tắc chất lượng của Đông Á

Phù hợp với yêu cầu

Tạo ra chất lượng thông quá trình ngăn ngừa

Đúng việc theo đúng tiến độ

Chịu trách nhiệm chung

Chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường

Tại công ty Đông Á mối quan tâm về an toàn, sức khỏe và môi trường có một giá trị cốt yếu. Sự quan tâm này được đặt nền móng trên cơ sở tin cậy mà tất cả các tình huống bất ngờ xảy ra có thể được ngăn ngừa và là chìa khóa then chốt trong chính sách HSE.

Tất cả các tình huống bất ngờ có thể được ngăn ngừa.

Chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu bất kỳ mối nguy hại nào có thể xảy ra đối với con người, vật tư máy móc và tài sản hữu hình.

Chúng tôi chú trọng vào sức khỏe của nhân viên và môi trường làm việc.

Chúng tôi kiểm soát các hoạt động thông qua sử dụng hiệu quả vật tư và năng lượng với sự tác động ít nhất tới môi trường.

Sống theo phương châm HSE, Chúng tôi sẽ:

Yêu cầu mỗi một nhân viên công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về HSE bằng việc tập trung vào hành vi của chính mình.

Áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống và có thể đo lường được để liên tục cải thiện văn hóa HSE và sự hoàn thiện HSE.

Chia sẽ và học hỏi các chính sách HSE tốt nhất từ trong và ngoài nước.

Yêu cầu quản lý trực tiếp để thực hiện chính sách HSE.

Home Print Top Back